avril 19, 2013

آخرین نیما

 

آرش عزیز

نیما همیشه ازیوش حرف می‌زد. در تجریش‌هم که بودیم از یوش می‌گفت، در یوش‌هم که بودیم از یوش . از کوهستان‌هاش، از شکار، از دهاتی‌ها و حیوان‌هاشان حرف هائی به میان می‌آورد، بیشتر برای اینکه حرفی از شعر به میان نیاید 

تابستان 1338 تمام می شد. از یوش که برمی گشتم، قرار بود با من بیاید. نیامد. تنها تا خروجی ِده بدرقه ام کرد. مهترش اسب را آورده بود. وقتِ عزیمت بود. سوارشدم، و خدا حافظی کردیم

.رکاب که زدم، به نیما گفتم : دهاتی‌ها هیچوقت نمی‌خواهند زمین‌ها و حیوان‌هاشان را ترک کنند وراه افتادم

صدا زد : به استثنای وقتی که می‌کنند 

دیگر دور بودم . فقط خندیدم. اول به نرمی،  وبعد به شدت، توی راه ، چند بار. یک  بار هم خیال کردم اسب من می‌خندد. به من یا به او، نمی‌دانستم. نیما شوخی‌هایش را با من تازه آغاز کرده بود، همان سال، وهنوز نمی‌دانستم که آن استثنای بزرگ هم زمستان ِهمان سال سر‌می رسد. مرگ! باور نمی‌کردم، باور نمی‌کرد

سال های آخر ِعمرش بود که مرا شناخته بود، و می دانست که من اورا شناخته ام حرف هایش را به من می زد، پرهیزی نداشت. ولی از وقتی که فهمید‌ من او را خیلی‌خوب شناخته ام  دیگر همۀ حرف‌هایش را به من نمی‌زد. وگاهی که می گفتم نیمای آخر ِمن شما ئید، چیزی نمی گفت، لبخند می‌زد

در اولین سالگردِ مرگ او، وقتی در سالن " کتاب هفته"، در بارۀ مقاله ام، زبان نیما، با احمد        گفتگو می‌کردیم. از دهانم در آمد که :  نیما، آخرین نیما

چرا میگی آخرین؟ - 

- منظورم نه آن نیمائی است که تو و اسماعیل شاهودی، و یکی دودیگر ازنسل شما،  شناختید. بلکه منظورم آن نیمای آخری ایست که مرا شناخته  بود 

                                                                                                زیاد تحویل نگرفت                                                                                                    

   تا وقت دیگر  قربانت                                             

 


avril 12, 2013

روی جلد کتاب لبریخته‌ها به فرانسه

     
Editions Tarabuste  انتشاراتِ تارابوست 
ترجمۀ کریستف بالایی            
789.jpg

avril 8, 2013

شبانه‌ی ادبی


 دیدار با یداله رویایی در دانشگاه زبان های شرقی پاریس(اینالکو،‌سوربن) 
                          به مناسبت انتشار کتاب" لبربخته‌ها" به زبان فرانسه 531849_621558811190966_1517326919_n.png