juin 3, 2013

سؤالبار ِ درخت ، ماه ، درخت را 
       کرانۀ دنیا کرده ست 

و در کرانۀ دنیا  دل 
بر شاخه‌ها  اطاقی خالی را 
بالا می بَرد 

 شاید که روز ادامۀ دیروز است 
که دل سؤالی خالی 
   از سنگ می‌کند
      
  و ماه ، سمتِ سنگ
يداله رويائی @ royai AT orange DOT fr juin 3, 2013 1:22 AM || Balatarin
Comments

وقتی که سنگ پرواز میکند
که نقدی بر افول ستاره بر زند

و در بی نهایت
آفتاب ِ روز، فقط این اتفاق است
نه سر در سرای شب پیداست
و نه
جوابی برای حل معما
که چرا

« شاید که روز ادامۀ دیروز است
که دل سؤالی خالی
از سنگ می‌کند

و ماه ، سمتِ سنگ»

وقتی که سنگ پرواز میکند


دامون

Posted by: دامون at juin 5, 2013 5:55 PM
Post a comment

Remember personal info?