juillet 26, 2014

وقتی برای فضل

                                                                                                                                                 
بازتاب از فیسبوک رضا فرخفال 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                       


Reza Farokhfal
  رضا فرخفال

                                                                                                  
 دوستان اشاره طنز آمیز من را دوبار به بیانات نظری استاد شفیعی کدکنی یادشان هست. یکی درباره نظر ایشان بود راجع به فرانسه دانیِ نیما که گفتم من به عنوان معلم زبان و ادب شیرین فارسی حتا درباره زبان دانیِ یک دانشجو که قصد ارتقا به کلاس بالاتری را دارد حق ندارم مشکی ( من عندی) قضاوت کنم مگر آنکه از او تست مربوطه را به صورت مکتوب گرفته باشم. جالا چطور استاد از دور و با حدسیات و افواهیات درباره زبان دانیِ نیما   قضاوت می کند ( آن همشاعری با اهمیتِ نیما) بر من معلوم نیست.
 اما در نقدی  به قلم فرج سرکوهی به بیانات دیگر ی از استاد، این بار درباره شهرت و آوازۀ شاملو در شعر معاصر، می پردازم که آن را یکسره کار چپ ها و توده ای ها وغیره عنوان می کند، که همان طور که فرج اشاره کرده اگر هر چپ و چریکی این کار را کرده باشد دست کم گرایش عالب حزب توده بخصوص بعد از انقلاب با او عناد داشت و حتا در برهه ای از آن دوران طلایی اوایل انقلاب مسئله شخصی اعتیاد شاعر را پیش کشید که خوشبختانه به درازا نکشید( دارم به مدد خافظه میگویم). 
..................
اما مسئلۀ ایشان عمیق تر از این حرفهاست. یکی باید همت کند و تحقیق کند که چرا شاعری مثل رویایی باید بگوید " از قم و از کدکن، نفرت می کنم" . به نظر اینجانب از همه اظهار نظرها و آفوریسم های بی پرو پایۀ استاد در زمینه ادبیات معاصر که بگذریم، مسئله اساسی شفیعی این است که او ِهمچنان ادامه و محصول کج فهمی های مترجمین عرب زبانِ مسلمان از متن بوطیقای ارسطو است. در حالیکه ما آدمهایی که نیما و شاملو را می خوانیم و لدت می بریم بوطیقا را به یکی از زبانهای زنده اروپایی می توانیم بخوانیم . از همین جاست مثلا ترمینولوژی هل و گلاب دارش " صور خیال" وغیره و  "غیره. اگر وقتی و حالی بود بنده مفصل تر دراین باب خدمت می رسم."
يداله رويائی @ royai AT orange DOT fr juillet 26, 2014 1:07 AM || Balatarin